0219.1022 Tổng đài thông tin dịch vụ công tỉnh Hà Giang

       Ngày 29 tháng 3 năm 2022, UBND tỉnh Hà Giang  ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc vận hành Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Hà Giang. Theo quyết định này, Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Hà Giang tiếp nhận, ghi lưu, điều phối xử lý, trả lời các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Tổng đài 1022

Tổng đài 1022

         Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 là một kênh giao tiếp mới, thân thiện và chuyên nghiệp, hướng đến sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong việc phản ánh, kiến nghị có liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), các vấn đề về kinh tế-xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích…

Với việc công bố Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 hoạt động bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2022, người dân, doanh nghiệp có thể gửi nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước bằng các hình thức:

           1) Gọi điện thoại trực tiếp đến Tổng đài 1022 (số điện thoại 0219.1022).

         2) Gửi nội dung trực tiếp trên Trang thông tin điện tử Tổng đài 1022 (tên miền: 1022.hagiang.gov.vn); qua email Tổng đài Thông tin dịch vụ công (địa chỉ 1022@hagiang.gov.vn), kênh Zalo official account (tên sử dụng: 1022 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang) và kênh Fanpage Facebook (tên sử dụng: 1022 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang).

         Nội dung chính Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Hà Giang tiếp nhận, xử lý và phản hồi bao gồm: thông tin liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở 03 cấp: Tỉnh, huyện, xã; cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết, thành phần hồ sơ, cơ quan xử lý, thời hạn giải quyết, mức phí, lệ phí, các lưu ý liên quan; hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; đăng ký thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua đường bưu chính công ích; các phản ánh, kiến nghị, góp ý về thủ tục hành chính; phản ánh sự vướng mắc, không phù hợp, đồng bộ, thống nhất của quy định hành chính, thủ tục hành chính so với thực tế; các hành vi chậm trễ, sách nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức; góp ý, đề xuất giải pháp, sáng kiến về các quy định hành chính, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp… và các lĩnh vực được bổ sung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

         Yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị đáp ứng các yêu cầu: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; Thể hiện rõ ràng nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị; Thông báo đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị.

                                                                                                                  Nguồn Trần Mạnh Hà  CNTT- SYT