Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Ngày 21/11. Đoàn kiểm tra Bệnh viện YHCT tỉnh Bình Phước do Đồng chí đã tiến hành kiểm tra đánh giá công tác y tế năm 2019 tại Bệnh viện YDCT.
Nội dung kiểm tra tập chung vào: Kiểm tra, đánh giá theo nội dung Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số: 6858/QĐ-BYT của bộ Y tế gồm 78/83 tiêu chí được chia 4 phần:
– Phần A: Hướng đến người bệnh (18 tiêu chí)
– Phần B: Phát triển nguồn nhân lực (14 tiêu chí)
– Phần C: Hoạt động chuyên môn (35 tiêu chí)
– Phần D: Cải tiến chất lượng (11 tiêu chí)
Qua kết quả kiểm tra đã
– Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện, từ đó làm cơ sở cho Bệnh viện xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2020; đơn vị đánh giá được thực trạng cơ sở hạ tầng, hoạt động tài chính và nhân lực của đơn vị.
– Sơ bộ xếp loại kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện.
– Đánh giá chất lượng và hiệu quả các hoạt động chuyên môn của đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành về y tế do nhà nước giao
Kết quả kiểm tra bệnh viện YDCT đạt 250 điểm; điểm trung bình trung đạt 3,16; Không có tiêu chí nào ở mức 1.
Bệnh viện xếp loại: Khá

Người đưa tin: Trần Thị Thanh Nga
Phòng KHTH – CNTT