Phòng kế hoạch tổng hợp – Công nghệ thông tin

2015-11-10_111939

I. Chức năng nhiệm vụ
Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
– Kế hoạch hoạt động của bệnh viện YDCT
– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
– Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

Nhiệm vụ Phòng KHTH-CNTT
1. Căn cứ nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiên kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.
8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác HSBA theo quy định.
9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hịên.
13. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt; Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt;
14. Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện;
15. Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với Sở Y tế và các bệnh viện sự nghiệp có liên quan; Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện; Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

III. Nhân lực:
Nhân lực, Tổng số: 04 (03 Viên chức; 01 Hợp đồng)
– Trình độ cán bộ viên chức :
Bác sỹ CKI: 01
ĐHCNTT: 01
ĐDTH: 01
Y sỹ YHCT: 01
Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
– Bác sỹ CKI Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng (Giai đoạn 2007 – 2012)
– CNĐD. Nguyễn Thị Huệ, Phó phòng (Giai đoạn 2005-2007)

IV. Cơ cấu tổ chức: Gồm 05 bộ phận
1. Thống kê Kế hoạch
2. Kiểm tra thực hiện Quy chế chuyên môn
3. Lưu trữ hồ sơ bệnh án
4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học & Chỉ đạo tuyến
5. Tổ tin học

V. Thành tích đã đạt được:
– Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2012
– Tập thể Lao động tiên tiến
– Tập thế Lao động xuất sắc

VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI:
1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong những giai đoạn cụ thể.
2. Tổ chức, giám sát quản lý bệnh theo ICDX, tiến tới xây dựng bệnh án điện tử.
3. Cập nhật tình hình bệnh nhân và báo cáo, giám sát và đánh giá mô hình bệnh tật.
4. Xây dựng mục tiêu, nội dung hoạt động của mỗi bộ phận mang tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiện đại theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.