Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang

Đươc Thành lập theo Quyết định số 1376/QĐ-SYT ngày 30/11/2011 của Sở Y tế tỉnh Hà Giang về việc Kiện toàn Tổ chức bộ máy thuộc Bệnh viện Y Dược cổ truyền;

2015-11-10_103424

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
Nhân lực: Tổng số 03 viên chức
– 01 Cử nhân Điều dưỡng
– 01 Đại học Tài chính
– 01 Y sỹ
Trưởng phòng qua các thời kỳ:
Thạc sỹ: Nguyễn Bích Liên (Giai đoạn 2003-2009)
Cử nhân Điều dưỡng: Nguyễn Thị Huệ (Giai đoạn 2009 đến nay)
Phó Trưởng phòng:
Cử nhân QTNL: Ninh Văn Hoán (Giai đoạn 2012-2013

II. THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.
1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lí hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

III. CÁC BỘ PHẬN
– Lao động tiền lương, chế độ, chính sách
– Quản lý nhân lực; hồ sơ nhân lực; phần mềm quản lý nhân lực.
– Tuyển dụng, Điều động, luân chuyển
– Công tác cán bộ; bổ nhiệm; miễn nhiệm.
– Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
– Đào tạo cán bộ; Quy hoạch cán bộ.
– Công tác Đảng ủy,
– Bảo vệ chính trị nội bộ

VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
– Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chính sách, chế độ của cán bộ, công chức, viên chức.
– Triển khai, thực hiện, quản lý dự án công nghệ thông tin trong Bệnh viện. Quản lý hồ sơ cán bộ trên mạng, máy tính.
– Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng ủy cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

V. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
– Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2005 đến 2014
– Tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc 2010, 2014
– Cá nhân đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.