Phòng tài chính kế toán

2015-11-10_110238

1. Giới thiệu sơ lược về phòng Tài chính Kế toán
– Ngay từ khi mới thành lập bệnh viện năm 2005, phòng Tài chính kế toán đã được thành lập cùng với Bệnh viện Y dươc Cổ truyền.
– Hiện biên chế của phòng : 05 cán bộ

2. Cơ cấu tổ chức:
Nhân lực gồm có:
– 05 Cử nhân kinh tế .
Đội ngũ viên chức của phòng có kinh nghiệm, kỹ năng thành thạo được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn sâu.

3. Lãnh đạo qua các thời kỳ:
* Trưởng phòng:
– Bà Nguyễn Thị Thủy (Giai đoạn năm 2005 – 2008)
– Bà Nguyễn Thị Tình, Trưởng phòng (Giai đoạn 2009 đến nay)

4. Chức năng, nhiệm vụ:
– Quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của Bệnh viện, tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, gắn với các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện, chịu sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc.
– Tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý Kinh tế – Tài chính trong Bệnh viện, giúp cho việc sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả.
– Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính của đơn vị.
– Phối kết hợp, hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện đúng luật Ngân sách và các chế độ chính sách liên quan khác.

5. Thành tích đã đạt được:
– Toàn thể cán bộ viên chức trong phòng liên tục nhiều năm liền đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến, Nữ công hai giỏi, Đoàn viên công đoàn tích cực…
– Tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2005 đến 2014

6. Phương hướng phát triển trong thời gian tới:
– Nâng cao trình độ và chất lượng công việc chuyên môn về quản lý tài chính.
– Xây dựng mục tiêu, nội dung hoạt động của mỗi bộ phận mang tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiện đại./.