Ban chấp hành Đảng ủy BV YDCT Hà Giang – Nhiệm kỳ 2015-2020 (thay đổi mới)

 

STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền
1 Đ/c Nguyên Thị Đức  Bí thư Giám đốc
2 Đ/c Nguyễn Đức Thuận Phó bí thư Phó Giám đốc
3 Đ/c Đỗ Đại Dương Ủy viên Phó Giám đốc
4 Đ/c Nguyễn Quang Nghĩa Ủy viên Phó Trưởng Khoa Nội TH – Khoa Nhi
5 Đ/c Nguyễn Thị Huân Ủy viên PhóTrưởng Phòng KHTH-CNTT
6 Đ/c Nguyễn Thị Huệ Ủy viên Trưởng phòng tổ chức cán bộ
7 Đ/c Nguyễn Thị Phiến Ủy viên Trưởng Khoa A10