V/v Tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

V/v Tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Thực hiện công văn số 65/SYT-VP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế Về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng để toàn thể cán bộ tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết, xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay.

Ban Giám đốc đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng triển khai tới cán bộ một số nội dung sau:

http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html